Cijfers en feiten


Jaartal

Start

SoZa

UWV SA

UWV IRO

particulier

ID-baan

PGB

Hall of Fame

2002

15

12

0

0

3

0

0

0

2003

15

10

3

0

2

0

0

0

2004

39

12

7

4

12

3

1

0

2005

19

11

1

4

3

0

0

0

2006

16

9

3

2

1

0

1

0

2007

14

9

0

5

0

0

0

0

2008

23

7

0

8

2

0

6

0

2009

16

7

0

4

0

0

5

0

2010

16

11

0

0

2

0

3

0

2011

32

17

0

0

0

0

0

15

2012

19

11

0

0

0

0

0

8

totaal

224

116

14

27

25

3

16

23


Resultaten van de trajecten


opdracht

baan/
opleiding

Vrijwilligers
werk

anders

traject

Onbemid-delbaar

onbe-
kend

afge-
broken/
gestopt

Nog in traject

afgerond zonder baan

SoZa

21

13

18

14

14

5

8

10

10

UWV SA

1

6

0

2

0

3

2

0

0

IRO

15

0

0

3

0

0

1

0

8

particul

10

1

5

4

0

4

1

1

0

ID

3

0

0

0

0

0

0

0

0

PGB

1

3

2

5

0

0

3

4

0

HofF

5

5

7

0

0

0

0

4

2

totaal

56

28

32

28

14

12

15

19

20

VERANTWOORDING
Arbeidstraject WerkWaardig startte in het voorjaar van 2002 met het begeleiden van mensen, met name uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Over het algemeen kan gesteld worden dat de mensen die door WerkWaardig worden begeleid deel uitmaken van de fase 4 klanten van SoZa met een afstand tot de arbeidsmarkt van 1 tot 3 jaar. Uitzondering hierop zijn de mensen die zich als particulier aanmelden en die zich aanmelden voor een IRO-traject.  WerkWaardig heeft 6 jaar lang IRO-klanten begeleid, in eerste instantie onder de vlag van DOE MEE in Zwolle, later als zelfstandig bureau. In 2010 is gestopt met IRO-trajecten. Sinds 2009 heeft WerkWaardig een individueel contract wat betreft re-integratieklanten van Sociale Zaken, behorende tot de doelgroep afstand tot de arbeidsmarkt korter dan een jaar. Er werden uiteindelijk maar weinig klanten op die basis doorverwezen, omdat casemanagers van SoZa mensen bleven doorverwijzen die tot fase 4 behoorden. Het is belangrijk om te vermelden dat veel klanten van WerkWaardig na het traject wel een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt realiseren, uiteindelijk heeft de ingezette methodiek een groter resultaat dan de 56 die nu in de statistiek worden genoemd. Het merendeel van de klanten van Sociale Zaken wordt aangemeld via individuele inkoop, sociale activering individueel zal ik maar zeggen, vaak in combinatie met de dagbesteding bij project Natuurlijk Werken. Vanaf zomer 2011 is WerkWaardig benadert door de Hall of Fame om samen jongerentrajecten op te zetten. Via Sociale Zaken is een pilot opgezet, waar tot en met 2012 23 mensen aan meededen.

De gemiddelde duur van een traject is ongeveer 12 maanden. De leeftijd van de klanten van WerkWaardig varieert van 19 tot en met 55 jaar. In totaal waren er 224 aanmeldingen, waarvan 122 vrouwen en 102 mannen. Het gaat hier over de individuele trajecten die zijn ingekocht. Daarnaast heeft WerkWaardig in de loop van de bijna 10 jaar dat wordt begeleid een aantal groepstrajecten ontwikkeld, waaronder dagbestedingsproject Natuurlijk Werken in de omgeving van Landgoed Nieuwkerk en traject IK DOE MEE voor project Doen van Sociale Zaken Tilburg. Veel klanten van Sociale Zaken die individueel worden begeleid, doen ook mee aan het dagbestedingsproject om in de week ritme op te doen. Belangrijk is te vermelden dat vanaf januari 2013 Gebi Rodenburg en Tom Ribbens hun deskundigheid hebben gebundeld in de praktijk Mens&Groei. Gebi Rodenburg is de echtgenote van Tom Ribbens, maar tevens collega. Zij is psychologe en kunstenares en begeleidt al jaren een groep binnen het project Natuurlijk Werken, begeleidt klanten individueel en begeleidde samen met Tom Ribbens teamontwikkelingsdagen voor bedrijven en organisaties.

Voor meer info; www.projectnatuurlijkwerken.nl en www.mensengroei.nl.

De cijfers spreken verder voor zich. In het eerste overzicht zijn de aanmeldingen verdeeld over de opdrachtgevers. In het tweede overzicht zijn de resultaten zichtbaar. 

Onder ‘baan’ vallen de klanten die door dit traject direct zijn uitgestroomd naar betaald werk. Onder ‘vrijwilligerswerk’ worden de klanten verstaan waarbij vrijwilligerswerk het hoogst haalbare is. Hieronder worden ook de mensen genoemd die bijvoorbeeld als kunstenaar verder gaan, af en toe een betaalde opdracht hebben of een kunstwerk verkopen. Voor hen is dat dan het hoogst haalbare. Onder het kopje ‘anders’ worden de klanten verstaan die zijn uitgestroomd, maar dat een andere reden heeft dan het vinden van betaald werk. Het kan zijn dat een partner betaald werk vond of dat men, wat in veel situaties het geval was, ging samenwonen. ‘Traject’ is het kopje, waar klanten doorstroomden naar een volgend traject.  ‘Onbemiddelbaar’ geldt voor de klanten van Sociale Zaken waarbij in overleg met de casemanager wordt besloten dat verdere begeleiding van de klant richting werk of sociale activering niet zinvol is. Onder het kopje ‘onbekend’ vallen de klanten waarvan het traject is afgerond, maar het vervolg niet duidelijk was. Onder het kopje ‘afgebroken/gestopt’ worden de trajecten verstaan die voortijdig zijn afgebroken, bijvoorbeeld omdat iemand in detentie ging, een terugval had in een verslaving , iemand een psychose kreeg of zelfs een einde aan zijn of haar leven maakte, de samenwerking tussen klant en WerkWaardig niet goed verliep. 'Afgerond zonder baan' is ook duidelijk, hierbij is het traject wel volledig afgerond maar zonder resultaat.

Tom Ribbens, WerkWaardig arbeidstraject, januari 2013