Reglement

PRIVACYREGLEMENT
§1
Arbeidstraject WerkWaardig is aangesloten bij stichting ’t NOBCO en onderschrijft het door deze beroepsvereniging gehanteerde privacyreglement.

§2
De door UWV verstrekte gegevens over klanten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI wet is bepaald.

§3
De door het UWV verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen.

§4
WerkWaardig houdt schriftelijk aantekening bij van de gesprekken die met de klanten worden gehouden. Deze worden bewaard in een gesloten kast. Verslagen worden gemaakt en bewaard in een computer, die met een password is beveiligd.

§5
WerkWaardig houdt alle informatie over klanten die het UWV overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim. Deze informatie wordt niet aan derden bekend.

§6
WerkWaardig is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden. WerkWaardig draagt er zorg voor dat deze plicht wordt nageleefd.

§7
Bij beeindiging van de met het UWV gesloten overeenkomst stelt WerkWaardig alle tot de persoon van de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beeindiging van de begeleiding van de klant ter beschikking van het UWV. Zo niet, dan worden deze gegevens vernietigd 6 maanden na het laatste klantencontact.

§8
WerkWaardig houdt zich aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

KLACHTENREGLEMENT
§1
Arbeidstraject WerkWaardig is aangesloten bij stichting ’t NOBCO en onderschrijft de etische gedragscode zoals die door de stichting is opgesteld.

§2
Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij WerkWaardig worden ingediend.

§3
De klant ontvangt van WerkWaardig een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht.

§4
De behandeling van de klacht gebeurd door een onafhankelijke persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Deze persoon zal in eerste instantie gezocht worden binnen het samenwerkingsverband dat WerkWaardig is aangegaan met coaches onder de noemer ‘Uit eigen beweging’.

§5
De klant wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.

§6
De klacht wordt binnen 4 weken na ontvangst, afgehandeld.

§7
WerkWaardig stelt de klant schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele genomen maatregelen en/of gevonden oplossingen.